0

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నమాజు విధానము

Salah (prayer) of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi namaju vasallam

 
 
 
పుస్తకాలు విషయపు వివరణ
    టైటిల్: ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నమాజు విధానము
    భాష: తెలుగు
    నిర్మాణం : జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ
    పునర్విచారకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
    క్లుప్త వివరణ: ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనల ఆధారంగా ఈ పుస్తకంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నమాజు విధానం గురించి చక్కగా వివరించబడింది. రచయిత జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ గారు చాలా కష్టపడి, అనేక ప్రామాణిక ఆధారాలతో ఈ విషయాలను మన ముందుకు తీసుకు వచ్చారు. దీనిని చదివి ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ జీవితాల్ని సరిదిద్దుకోవటానికి ఉపయోగపడే ఒక మంచి పుస్తకం.

Post a Comment

 
Top