0

హిందూ ధర్మాలలో ముహమ్మద్ (స.అ.సం.)

Hindu virtues of Muhammad [PBUH] (saasam)

పుస్తకాలు విషయపు వివరణ
    టైటిల్: హిందూ ధర్మాలలో ముహమ్మద్ (స.అ.సం.)
    భాష: తెలుగు
    నిర్మాణం : ముహమ్మద్ సరూర్ ఆశిమ్
    పునర్విచారకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
    క్లుప్త వివరణ: అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ్ గురించి, ఏకదైవారాధన మరియు పరలోకం గురించీ హిందూ ధర్మ గ్రంథాలలో స్పష్టంగా వివరించబడినది – ఈ పుస్తకంలో దీనిని ప్రామాణిక ఆధారాలతో స్పష్టంగా చర్చించినారు.

Post a Comment

 
Top