0
ప్రతి క్రైస్తవ విశ్వాసి తప్పక ఆలోచించాల్సిన ప్రశ్నలు
  • భూత,భవిష్యత్,వర్తమాన కాలాలలో యెహోవా,యేసు,పరిశుద్ధాత్మల పరిచయం ఏమిటి?
  • ఆది యందు ఉన్న వాక్యం శరీరధారి అయి యేసుగా ప్రత్యక్షమయ్యెను.అంటే యెహోవాయే యేసుగా అవతరించాడని అర్ధమా?
  • యెహోవాయే యేసుగా అవతరించి ఉంటే యేసు తాను స్వయంగా ప్రార్ధిస్తూ తన శిష్యులను సైతం ప్రార్ధించమన్నది ఎవరిని?
  • పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంధం ప్రకారం అబద్ధ ప్రవక్తలు ఎవరు? యెహోవాయే యేసుగా వచ్చారని ప్రకటించేవారా? లేక యేసు శరీరధారి అయ్యి క్రీస్తుగా వచ్చారని ప్రకటించేవారా?
  • త్రిత్వవాదం,యేసు దైవత్వవాదం" యేసు అనంతరమే క్రైస్తవంలో ప్రవేశపెట్టబడ్డాయా?
  • "త్రిత్వ-అవతరణ" సిద్ధాంతాలు పరస్పరం ఒక క్రైస్తవునికి ఆమోదయోగ్యమా?
  • బైబిల్ ప్రకారం ఒక క్రైస్తవుడు తన నిజ దేవుడు ఎవరు?అన్నది నిర్ధారించుకోవడానికి ఎంచుకోవల్సిన కొలమానాలేమిటి?
అత్యంత ఆలోచనాత్మకమైన పై ప్రశ్నలకు సమాధానమే ఈ పుస్తకం.


Post a Comment

 
Top